Samenhang eist een verregaande vorm van verticale alignment (van visie naar actie) en horizontale alignment (van doelen en onder meer systemen en infrastructuren)
De meeste mensen herkennen de symptomen van ontbrekende samenhang wel maar hebben beduidend minder zicht op de veroorzakers ervan, laat staan op de manieren om die uit de weg te ruimen.
We zijn gewend de radertjes van onze organisatie een voor een en los van elkaar aan te pakken en te verbeteren. Helaas werkt dit niet want een keten wordt nooit sterker dan de zwakste schakel.
Het rendement van opleiden (‘versterk jezelf’) is helaas grotendeels onbekend. Het rendement van professionaliseren (‘verbeter de wedstrijd’) kan veel beter gepland en gemonitord worden.
Professionaliseren is veel meer dan (individueel) leren. Wij borgen dat niet alleen de spelers beter worden, maar ook de wedstrijd.

Voor wie is allign?

Allign is er voor ondernemers en organisaties met een uitgesproken ambitie die een kwantum sprong willen maken naar de volgend hogere divisie.
Voor het realiseren van ‘Next-level’ ambities!

 

Het kan allemaal nog veel beter: ‘op weg naar de ultieme High-performance organisatie’


Sustainable Total Excellence is de ultieme vorm van high performance.

Een dergelijke performance kan alleen bereikt worden als alle drie de onderdelen van Total Excellence (TE), te weten Organizational Excellence (OE – de wedstrijd op hoogste niveau /alles in onderlinge samenhang), Functional Excellence (FE – de spelers op hoog niveau) en Process Excellence (PE – de werkprocessen en productieprocessen op hoog niveau) in samenhang en gelijktijdig naar een hoger niveau gebracht worden.
Bringing common sense back to business:  ‘wel onderscheiden maar niet scheiden’

Hoewel de common sense van holistisch vormgeven en implementeren door alle gangbare modellen (7S, INK, EFQM etc) en door een keur aan managementdeskundigen elke keer onderstreept wordt, zien we er in de dagelijkse praktijk vaak weinig van terug.

Het gedachtegoed van De kracht van samenhang gaat voor een groot deel over dit (onbewust) afwijken van wat voor ons allen common sense is, de kosten die daaraan verbonden zijn, en wat ervoor nodig is om de verschillen tussen common sense en common practice te overbruggen.

Met behulp van dit gedachtegoed en de aanpak die daarbij hoort waarin we zaken wel onderscheiden maar niet scheiden zorgen we voor samenhang (en de daarbij horende high performance) tussen onder meer:

  • Strategievorming en strategie-implementatie

  • ‘hard’ en ‘zacht, / structuur en cultuur

  • Bovenstroom en onderstroom

  • Doelen en systemen

  • Verantwoordelijkheden en bevoegdheden

  • Talentontwikkeling en organisatieontwikkeling

Op weg naar Sustainable Total Excellence:  ‘van symptoomherkenning via behandeling naar genezing’

sy-scan.png

Hoe herken je eigenlijk ontbrekende samenhang? Hoe kom je erachter wat de veroorzakers zijn? En wat kun je eraan doen om ze te verwijderen – of beter nog – om ze te voorkomen? Lees meer… Dat zijn de vragen die we na onze symptoomscan en  (risico)-analyses adresseren om tot een sluitende en eensluidende diagnose te komen. Daarna beantwoorden we de vragen wat levert het op? en wat zou ons kunnen tegenhouden? – hetgeen uiteindelijk resulteert in een (business)plan waarin het implementatietraject en de daaraan gekoppelde business case argumentatie opgenomen zijn die het fundament vormen voor de daadwerkelijke realisatie van uw visie en ambitie.

 

Strategy Deployment:  ‘met rendement naar een duurzaam hoger niveau in 10 stappen’

De omgeving waarin bedrijven en organisaties vandaag de dag moeten opereren verandert steeds sneller. Organisaties en individuen moeten daarom steeds sneller kunnen schakelen. Schakelen tussen de door de snel veranderende buitenwereld afgedwongen veranderingen in de bedrijfsvoering en schakelen tussen de veelheid van rollen die ieder individu daar vandaag de dag in moet vervullen.

Het is daarom van groot belang dat de processen van strategievorming en strategie-implementatie naadloos op elkaar aansluiten. Helaas ontbreekt het in veel organisaties aan ontwerpprincipes en managementmethodieken om deze processen met de door de buitenwereld afgedwongen snelheid aan elkaar gekoppeld te houden. Met onze Strategy Deployment aanpak brengen wij de strategie naar de werkvloer. We zorgen ervoor dat iedereen weet wat hij aan de strategie kan bijdragen en hoe en dat iedereen in de organisatie de inzichten en vaardigheden heeft om dit ook te kunnen.

Hiervoor hanteren we een 10-stappen checklist zoals in detail beschreven in Hoofdstuk 4 van De kracht van samenhang.

Allign Corporate / IvO Nederland, Integrale Workforce Professionalisering, ‘integratie van talentontwikkeling en organisatieontwikkeling’ 

ivo.png

IvO Nederland is een onderdeel van Allign. Als IvO verzorgen wij alle leertrajecten binnen deze alliantie. Historie IvO Nederland…

IvO Nederland organiseert sinds 1981 managementopleidingen. Oorspronkelijk was IvO Nederland een coöperatie van samenwerkende bedrijven in Noord Nederland. Samen met managers en MD-specialisten uit de deelnemende bedrijven werd er gewerkt aan ontwerp en uitvoering van management leergangen met maximale aanhechting aan de dagelijkse praktijk van de deelnemers. In 2005 werd IvO Nederland ‘member of Allign’. Vanaf dat moment wordt er nadrukkelijk onderscheid gemaakt tussen ‘in-company’ en ‘inter-company’ varianten van leertrajecten. De eerste experimenten met het direct koppelen van Talent Ontwikkeling aan Organisatie Ontwikkeling vonden plaats binnen Essent. Hier werd deelname aan een in-company management leergang voor het eerst gekoppeld aan consultancy ondersteuning van integrale projectteams op de werkvloer. In 2007 ontwierp IvO Nederland samen met de andere spelers uit Allign het TOP traject voor DSM (Talent Ontwikkeling en Professionalisering). In TOP wordt er gewerkt aan ‘Organizational Excellence’ en wordt er onderscheid gemaakt tussen 3 takken van management sport: ‘Werken in de lijn’, ‘Werken in Projecten’ en ‘Werken in de keten’. Allign (Bonekamp Consult Nederland BV) verwierf van DSM de semi-exclusieve rechten op dit professionaliseringsontwerp. In 2009 werd dit traject voor het eerst uitvoerig geëvalueerd in samenwerking met de Universiteit van Maastricht

Prof. Dr. Mien Segers:

“Er zijn helaas nog maar weinig (grote) ondernemingen die hun training- en opleidingbeleid afstemmen op de realisatie van de strategische doelen van de organisatie. DSM vormt met het talent Ontwikkeling en Professionaliseringsprogramma (TOP) een uitstekende uitzondering. Hoewel het hier en daar nog aanpassingen behoeft heeft het alles in zich om een zeer succesvolle brug te slaan tussen de belangen van de organisatie en die van de individuele medewerker”.

Sindsdien is het TOP concept verder ontwikkeld en uitgebreid tot STEP (Sustainable Total Excellence Programma's) en omvat het inmiddels zowel de leertrajecten die zich richten op Organizational Excellence, als de leertrajecten die zich richten op Functional Excellence. 

 

Onze leertrajecten worden dan ook vormgegeven conform het Strategy Deployment (SD) gedachtegoed van Allign. Allign heeft het TOP/STEP (Talent Ontwikkeling en Professionaliserings / Sustainable Total Excellence Programma’s) gedachtegoed ontwikkeld in nauwe samenwerking met Essent en met DSM waar in 2007 implementatie hiervan gestart is voor de professionalisering van een workforce van de ca. 4.000 mensen van DSM in Nederland.

 Lees meer

Onze docenten, programmamanagers en trainers verzorgen de Talent Ontwikkelings onderdelen van een integraal Allign TOP/STEP Professionaliseringstraject. Zij doen dat in nauwe samenwerking met de consultants en coaches van Allign die in de werkomgeving ondersteuning bieden. Talentontwikkeling en organisatieontwikkeling zijn hier dus volledig geïntegreerd en verlopen synchroon. Leren en presteren hand in hand! En dat alles met een gedocumenteerd rendement op investering

Lees meer

ALLIGN
Wij zijn een alliantie van consultancy bureaus, coaches, opleidingsinstituten en zakelijk dienstverleners. We vertrekken vanuit een holistische en dus integrale visie. Vanuit gedeelde visie en ambitie en de daarvan afgeleide strategische doelen van onze opdrachtgever werken we aan het afstemmen van alle elementen op elkaar om daarmee een goed draaiend geheel te krijgen en optimaal gebruik te maken van de kracht van samenhang. We doen dit met specialisten op de verschillende deelgebieden die ook vanuit de onderdelen van een organisatie het geheel blijven overzien. Samen met onze opdrachtgever vertrekken wij bij wat ‘gezond boeren verstand is’ en toetsen voorliggende ideeën en plannen expliciet op die logica. We onderscheiden ons van anderen door deze doelgerichte common sense implementatieaanpak waarmee we een significant hoger rendement op investering bereiken en een wezenlijk betere transfer binnen de organisatie van leren naar presteren. Verder staan wij garant voor een wezenlijk hogere duurzaamheid van de gerealiseerde veranderingen doordat we de hele bezetting in dit proces meenemen. Bij dit alles streven wij ernaar om uiteindelijk te komen tot echt strategisch partnership met onze opdrachtgever.